top of page
Man leest krant

PRIVACY POLICY

Privacyverklaring ByFreckles
ByFreckles respecteert jouw recht op privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ByFreckles wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ByFreckles verwerkt.

Verantwoordelijke
ByFreckles verwerkt persoonsgegevens om diensten en producten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met je te kunnen communiceren. Om de evaluatie van onze dienstverlening en producten overzichtelijk te maken schakelen wij veelal een derde partij in. Jij maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Daarnaast kan je je aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van ByFreckles.

 

Verwerkingsdoeleinden
ByFreckles verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van grafische en event gerelateerde diensten, waaronder de uitvoering hiervan;

 • Innen van declaraties;

 • Advisering en verwijzing;

 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

 • Marketing- en communicatie activiteiten;

 • Werving en selectie (sollicitatie).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
ByFreckles verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening die door je vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Contactinformatie zoals;

  • Naam

  • Functie

  • Telefoon- en faxnummer

  • KvK-nummer

  • BTW-nummer

  • Website

  • E-mailadres

  • Andere bedrijfsinformatie

 • Communicatie zoals brieven en e-mails met contactpersonen;

 • Inhoudelijke informatie die betrekking heeft op de diensten en producten die ByFreckles je biedt en voor je uitvoert.

 

Deze persoonsgegevens verwerkt ByFreckles omdat deze door jou op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening / koop van producten zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag
ByFreckles verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting;

 • Uitvoering van een overeenkomst;

 • Verkregen toestemming van jou;

 • Gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
ByFreckles deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Denk hierbij aan waarneming van het bedrijf door een andere grafische ontwerper, het (laten) uitvoeren van deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ByFreckles, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met bestelling van producten naar een derde partij.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ByFreckles jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ByFreckles ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging
ByFreckles hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval ByFreckles gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal ByFreckles in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn
ByFreckles bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer van noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, beperking, correctie, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kan je sturen naar: ByFreckles, info@byfreckles.nl of 0642434145. Je ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangt van jouw verzoek een bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ByFreckles aan jouw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Social media
Op de website van ByFreckles (www.byfreckles.nl) zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op social media netwerken of websites van derden, zoals Instagram, Facebook of LinkedIn. ByFreckles houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze media is dus voor eigen risico. Voordat je van deze diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Cookies en statistieken
ByFreckles houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegeven zijn in beginsel anoniem en worden niet door ByFreckles verkocht aan derden.

 

Om het gebruiksgemak van de website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek op de website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van deze website kan beperken.

 

De website van ByFreckles maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruiksgemak en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van ByFreckles geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van links en/of buttons, zoals onder “social media” is omschreven. ByFreckles heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 

Aanpassingen
ByFreckles heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ByFreckles gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Overig
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact opnemen met ByFreckles via info@byfreckles.nl of 06-42434145.

 

Deze privacyverklaring is op 1 mei 2020 vastgesteld.

bottom of page